Kadry i płace

Moduł ten ułatwia rozliczanie płac pracowników. Pozwala na prowadzenie ewidencji czasu pracy, notowanie danych pracowniczych oraz sporządzanie niezbędnej dokumentacji. Wspiera rozliczenia z US i ZUS.
Przejrzyste i rozbudowane rejestry pracownicze:
• ewidencja kadrowa danych personalnych i o zatrudnieniu dla osób wpisanych w bazie,
• sporządzanie podstawowych dokumentów kadrowych w tym umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu,
• możliwość podziału pracowników na działy oraz grupy, możliwość dalszej pracy w kontekście wybranego działu, grupy albo pracownika,
• opcja przypisywania pracownikom różnych wzorców kalendarzy pracy np. w zależności wymiaru etatu, a także definiowania własnych dni wolnych oraz świąt,
• opcja indywidualnych ustawień parametrów płacowych oraz siatki płac dla poszczególnych pracowników,
• rejestrowanie nieobecności (absencji) w tym takich jak: zwolnienia chorobowe, urlopy wypoczynkowe, macierzyńskie, opiekuńcze wychowawcze, bezpłatne i wiele innych,
• ewidencjonowanie aktualnych badań pracowniczych i szkoleń BHP.
Intuicyjne sporządzanie płac i zleceń:
• możliwość sporządzania kilku list płac za dany miesiąc: z uwzględnianiem różnych terminów wypłaty, z opcją różnego zakresu składników na liście płac (różne rodzaje list płac), z czytelnym definiowaniem okresów rozliczeniowych oraz skutków terminów wypłaty dla rozliczeń podatkowych i ZUS,
• możliwość własnego nazywania oraz elastycznego definiowania składników płacowych przez użytkownika, w tym zakładania własnych nowych składników,
• obliczanie płac z opcją korekty (zmiany) przez użytkownika dokonanych wyliczeń,
• automatyczne rozliczanie najczęściej występujących oraz potrzebnych składników płacowych (wynagrodzenie podstawowe: kwotowe, nagrody, premie, zasiłki, odprawy, trzynastki, premie roczne, kwartalne),
• wyliczanie składek ZUS oraz podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• wyliczanie: a)dodatków za porę nocną, b)wynagrodzeń i dodatków za nadgodziny c)wynagrodzenia za urlop (z rozróżnieniem składników stałych i zmiennych), d)wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków chorobowych i innych zasiłków (z uwzględnieniem różnych sposobów uwzględniania składników płacowych w podstawie zasiłków), z wyrównywaniem do wartości minimalnego wynagrodzenia
• możliwość rejestrowania / zmieniania na liście płac elementów związanych z obecnościami i czasem pracy,
• automatyczne uwzględnianie przy wyliczeniach danych historycznych z poprzednich list płac, oraz miesięcy,
• próbne przeliczanie listy dowolnym pracownikom bez konieczności wykonywania pełnych obliczeń,
• program rozlicza i drukuje umowy cywilno-prawne, (w tym: zlecenia, o dzieło, z prawami autorskimi, kontrakty menadżerskie, dla członków organów stanowiących osób prawnych), oraz rachunki / faktury do nich,
• możliwość robienia list płac oraz kart wynagrodzeń z tytułów rachunków do umów cywilno-prawnych,
• możliwość sporządzania własnego szablonu (tekstu wydruku) umowy cywilno-prawnej,
• sporządzanie zaświadczeń o zarobkach.
Zgodne z przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych rozliczanie z ZUS i US.
Eksport dokumentów zgłoszeniowych deklaracji i raportów rozliczeniowych do programu Płatnika. Uwzględnia w eksporcie składki ZUS dla właścicieli, osób współoznaczających, wspólników, a także osób na urlopach wychowawczych oraz macierzyński.
Przygotowuje deklaracje i informacje podatkowe realizowane przez Płatnika dla pracowników / zleceniobiorców takich jak: PIT 11, PIT 4, PIT 40, PIT 4R, PIT 8AR.

Otwarta komunikacja z innymi programami:
• eksport do Excela (albo innego arkusza kalkulacyjnego, dokumentu) wszelkich danych prezentowanych w programie w formie tabelarycznej w celu ich dalszej analizy lub obróbki,
• import danych osobowych zarejestrowanych w bazie programu Płatnik – przydatne przy zakładaniu nowej bazy,
• import do bazy programu danych osobowych ( i nie tylko) zapisanych w arkuszu kalkulacyjnym o określonej strukturze (lub pliku np .csv),
• export z bazy programu danych i zapisanie ich do arkusza kalkulacyjnego o określonej strukturze (lub pliku np .csv), z późniejszą możliwością przeniesienia tych danych do innej bazy.
• możliwość wprowadzania/rejestracji danych o obliczonych płacach jako zasilenie początkowe (bilans otwarcia) w przypadku rozpoczynania pracy na programie w trakcie okresu rozliczeniowego.