Zarządzanie Majątkiem Trwałym

Moduł środki trwałe umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz dokonywanie operacji na środkach trwałych zarówno dla celów podatkowych, jak i bilansowych.
Przejrzyste prowadzenie kartoteki środków trwałych.
Wyposażony jest w przyspieszający pracę, wbudowany słownik KŚT wraz z podatkowymi stawkami amortyzacyjnymi.
Rozbudowana funkcjonalność pozwala na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych wg jednej metody amortyzacji z zastosowaniem różnych stawek amortyzacyjnych (podatkowej i bilansowej).
Szerokie możliwości zastosowania dzięki m.in. wprowadzeniu środków trwałych będących w trakcie amortyzacji w celu kontynuowania odpisów amortyzacyjnych.

Intuicyjne porządkowanie środków trwałych na co pozwala automatyczne nadawanie środkom trwałym liczb porządkowych.
Dokonywanie na środkach trwałych operacji dotyczących zmiany wartości początkowych środków trwałych (ulepszenia, odłączenia części składowych).
Rozbudowana funkcjonalność wprowadzania i kontrolowania nakładów ponoszonych na różne projekty inwestycyjne (środki trwałe w budowie). Przy bieżącym korzystaniu z tej opcji istnieje możliwość zamknięcia danej inwestycji i automatyczne przeniesienie jej do kartoteki środków trwałych.
Zaawansowane i wymagane przepisami prawa funkcje raportowania. Raporty mogą być sporządzane na wybrany dzień w przeszłości czy też przyszłości, uwzględniając również środki trwałe jakie jednostka posiadała na wybrany przez użytkownika programu dzień. Umożliwia to np. łatwe prognozowanie jaki jednostka będzie ponosiła koszt z tytułu amortyzacji w przyszłości – może to być przydatne dla planowania. Dzięki tej funkcji możliwe jest też sporządzanie historycznych raportów.